André Marie Ampère

(1775-1836)

een Franse natuurkundige, was de eerste die aantoonde dat elektrische stroom en magnetisme met elkaar te maken hebben. Het was Ampère die het onderscheid maakte tussen elektrische stroom (A) en elektrische spanning (V). De eenheid van elektrische stroom is naar hem genoemd.

Ampère heeft vastgesteld dat als door 2 evenwijdige geleidende metalen draden een stroom gestuurd wordt en als die stromen dezelfde richting hebben, de 2 stroomdraden elkaar afstoten. Gaan de stromen in verschillende richtingen dan trekken de draden elkaar aan (zie tekening).

Hij stelde dat een elektrische stroom in staat is een magnetisch veld op te wekken. Daarnaast ontdekte hij dat een draadspoel, als er stroom door loopt, net een magneet is (zie foto).

1 Ampère = 1 Coulomb elektrische lading (6.24 x 1018 elektronen = 6,24 met 18 nullen!) die een bepaalde afstand aflegt in 1 seconde.

 

De stroom is dus een  elektronenstroom (-) van min naar plus. Om nu geen verwarring te krijgen met de afspraken die wereldwijd gemaakt zijn, zeggen we dat de positieve lading zich verplaatst ('stroomt') van plus naar min.

 

Activiteiten

1)  Als je onder spanning staat, is dat niet zo erg. Het wordt pas gevaarlijk als je onder stroom staat. Wat is het verschil tussen spanning (V) en stroom (A)?

Leg uit waarom 'onder stroom staan' gevaarlijk is.

2)  Stroom loopt van - naar +. Hoe komt dit?

3)  Benjamin Franklin (1706-1790) is ook een wetenschapper (zie cartoon) die zich heeft beziggehouden met elektriciteit. In 1752 deed hij een beroemd geworden test. Wat onderzocht hij? Hoe deed hij dat?

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie